پلان آینده

پلان آینده

1.تجهیز دفاتر اداری پوهنحی ؛

2.تکمیل تشکیل اداری پوهنحی ؛

3.تجهیز دیپارتمنتهای پوهنحی؛  

4.بازنگری نصاب تعلیمی دیپارتمنتهای روانشناسی و رهنمایی و مشاوره بادرنظرداشت پیشرفت روانشناسی به شمول روان درمانی، روانکاوی ، تحلیل روانی، توجه به فمینیزم و اومنیزم، جنس وصحت جنسی ( مرد و زن)؛

5.معیاری ساختن لکچرنوتها با معیارهای اکادمیک بین المللی ؛

6.تهیه وتدوین نصاب تعلیمی برای دیپارتمنت کلینیکی و اعتیاد؛

7.ایجاد دیپارتمنت کلینکی و اعتیاد؛

8.ایجادلابراتوار روانشناسی؛

9.ایجاد مرکز تحقیق و ریسرچ روانشناسی؛

10.تنظیم اتاقهای کار علمی برای استادان دیپارتمنت ها؛

11.تنظیم یک کتابخانه مجهز اختصاصی برای محصلان ؛

12.تنظیم و تجهیز صنوف درسی به صورت استندرد ؛

13.توسعه بستهای جدید کادر علمی؛

14.ایجاد روابط کاری براساس تفاهمنامه های جداگانه با وزارتهای معارف، صحت، کار وامور اجتماعی و مواد مخدر؛

15.ایجاد یک مرکز مشاوره علمی برای رفع مشکلات فردی محصلان؛

16.ایجاد اتاق مخصوص مشاوره برای محصلان اختصاصی جهت انجام کار های عملی؛

17.ایجاد فرصتهای مناسب تحقیقات علمی، برای اساتید دیپارتمنتها؛ 18.دایر نمودن ورکشاپهای علمی –آموزشی اختصاصی برای محصلان

19.ایجاد جریده علمی – تربیتی دیپارتمنتهای راهنمایی و مشاوره و روانشناسی عمومی؛

20.ایجاد یک فصلنامه علمی ، آموزشی، فرهنگی ، ادبی وهنری مختص پوهنحی؛

21.ساختن کمپیوتر لپ مجهز با انترنت، برای محصلان پوهنحی؛

22.دعوت اساتید مسلکی از پوهنتونهای داخلی و خارجی در زمینه راهنمایی و مشاوره به منظور برگزاری دوره های آموزشی حرفه یی مشاوره کوتاه مدت برای محصلان اختصاصی؛

23.تنظیم یک اتاق مجهز با وسایل به منظور جلسات ، نشستهای علمی و ارایه سمینار های علمی استادان پوهنحی . ازدیاد صنوف درسی محصلان به منظور جذب بیشتر متقاضیان این رشته؛

24.تهیه تستهای معتبر علمی و کاربردی مربوط به روانشناسی.