تاریخچه پوهنځی

تاریخچه پوهنځی

دیپارتمنت روانشناسی، در پوهنتون تعلیم و تربیه از سال (1383-1392) به حیث یک واحد پوهنحی تعلیمات مسلکی فعالیت مینمود،   امانظر به ضرورت، در سال (1393) روانشناسی رسماً از پوهنحی علوم تربیتی و مسلکی جدا گردیده، به پوهنحی جدید تحت نام پوهنحی روانشناسی ارتقا نمود.

درحال حاضر پوهنحی روانشناسی  دارای   دیپارتمنتهای   روانشناسی عمومی و  راهنمایی و مشاوره  میباشد

پوهنحی روانشناسی در سال (1392) که جزء پوهنحی علوم تربیتی ومسلکی به شمار میرفت دارای (196) تن محصل ، در سال (1393) که به پوهنحی ارتقا کرد دارای (176) تن محصل بود. این رقم  در سال 1394 به (308 ) تن افزایش یافت.