اهداف پوهنحی

اهداف پوهنحی

دا چې په مسلکي زده کړو کې د اروا پوهنې زده کړه او تدریس د ښوونې او روزنې د برخې د محصلینو لپاره اړینه ده نو د اروا پوهنې پوهنځیلاندې موخې تعقیبوي.

عمومي موخې

د عمومي اروا پوهنې، مشاورې او لارښوونې تعلیمي سېستم ته لاس رسی.

اختصاصي موخې

۱- د دې پوهنځۍ په اختصاصي پوهنځیو کې د ځوانو اروا پوهانو او مشوره ورکوونکو روزل، چې د اروا پوهنې په زده کړو سمبال وي.

۲- د بیلابیلو پوهنځیو د محصلینو اشنا کول د اروا پوهنې له مقدماتي او اړینو برخو سره.