حالت فعلی

حالت فعلی

درحاضر حاضر پوهنحی روانشناسی در دو راستا، فعالیت مینماید.

1. تدریس مضامین مختلف روانشناسی  و مشاوره برای محصلان صنوف اول الی چهارم دیپارتمنتهای  پوهنحی روانشناسی ؛

2. تدریس روانشناسی به عنوان مضامین مسلکی، برای محصلان پوهنحی های نه گانه پوهنتون تعلیم و تربیه.