حالت فعلی

حالت فعلی

درحاضر حاضر پوهنحی آموزش کمپیوتر و تکنالوژی معلوماتی در سه راستا، فعالیت مینماید.

1. تدریس مضامین مختلف کمپیوتر و برنامه سازی برای محصلان صنوف اول الی چهارم دیپارتمنتهای پوهنحی آموزش کمپیوتر و تکنالوژی معلوماتی ؛

2. تدریس برنامه های آموزش کمپیوتر به عنوان مضمون پوهنتون شمول برای محصلان پوهنحی های نه گانه پوهنتون تعلیم و تربیه دربخش پریسرویس، داخل خدمت و شبانه؛

3. فراهم نمودن فرصتهای انکشاف مسلکی کمپیوتر برای تمام اعضاي  کادر علمی و اداری پوهنحی های نه گانۀ پوهنتون.