اهداف پوهنحی

اهداف پوهنحی

پوهنحی آموزش کمپیوتر و تکنالوژی معلوماتی اهداف زیر را تعقیب مینماید:

هدف عمومی

فراهم آوری زمینه برای آموزش عالی کمپیوتر و اقدام برای ساختن برنامه های کمپیوتری.

اهداف خصوصی

1-            پيشکش نمودن برنامه های عالی و باکيفيت در بخش کمپيوتر ، اموزش کمپیوتر و تهیۀ برنامه های کمپیوتری برای رشتهً اختصاصی کمپیوتر؛

2-            تربيه نمودن کادر هاي علمي و مسلکي برای دوره تعلیمات عمومی معارف، انستیتوتها و موسسات تحصيلات عالی.

3-            بالا بردن مهارتهاي محصلان در بخش تحقيقات علمي.

4. فراهم نمودن فرصتهای انکشاف مسلکی به شکل سيستماتيک و دوامدار برای تمام اعضاي  کادر علمی پوهنحی آموزش کمپیوتر و تکنالوژی معلوماتی .