پلان آینده

پلان آینده

پوهنحی علوم طبیعی در آینده برای تحقق برنامه های زیر تلاش مینماید:

1. ایجاد پروگرامهای ماستری در رشته های مختلف این پوهنحی.

2. ایجاد پروگرامهای دوکتورا در رشته های مختلف این پوهنحی.