حالت فعلی

حالت فعلی

 

   در حال حاضر پوهنحی علوم طبیعی، فعالیتهای علمی اش را  در دو راستا انجام میدهد:

 

1. تربیۀ معلمان آراسته با دانش، مهارتهای تدریس وقادر به انجام تجارب لابراتواری، در رشته های مختلف این پوهنحی، دربخشهای پری سرویس، داخل خدمت و شبانه.

 

2. تدریس مضمون محیط زیست در تمامی دیپارتمنتهای پوهنحی های نه گانه پوهنتون ، اعم از پری سرویس، داخل خدمت و شبانه.