اهداف پوهنحی

اهداف پوهنحی

علوم طبیعی یکی از بخشهای بس مهم و ضروری در حیات بشر شمرده میشود. ساینس چهرۀ زنده گی را عوض مینماید. امروز در حیات بشر نمیتوان هیچ عرصه یی را سراغ کرد که در آن آثار ساینس و تکنالوژی به مشاهده نرسد.

علوم طبعی یک بخش مهم و قابل توجه نصاب معارف را میسازد . از آنجایی که  پوهنحی علوم طبیعی مصروف تربیۀ کادر های جوان و متخصص در رشته های مختلف علوم طبیعی است، لذا اهداف ذیل را دنبال مینماید:

 

هدف عمومی

تربیۀ معلمان مسلکی ومجهزبا دانش معاصر برای موسسات تحصیلات عالی دارالمعلمین ها و مکاتب .

اهداف خصوصی

1.        تربیۀ معلمان مسلکی ، آراسته با زیور دانش و مهارتهای تدریس؛

2.         تربیۀ معلمان  قادر به انجام تحقیقات وکارهای لابراتواری به منظور پیشرفت درعرصه علوم طبعی