تاریخچه پوهنځی

تاریخچه پوهنځی

پوهنځی  علوم طبیعی یکی از پوهنځی های کلیدی پوهنتون تعلیم وتربیه بوده که در سال 1361 ایجاد گردیده است. فعلاً این پوهنځی دارای پنج دیپارتمنت میباشد.