هدف

هدف

هدفآموزش فعال بر مهارتها و فعالیتهای بدنی تأکید دارد. به همین دلیل تعلیم و تربیه را تنها تربیت ذهنی، فکری و عاطفی ندانسته، قبل از آن، بر تربیت جسمی تأکید میکند و حتی برخی صاحبنظران، تربیت را ماقبل تعلیم قرار داده، میگویند:   تربیت و تعلیم. چنانچه از قدیم گفته اند: عقل سالم در بدن سلیم است.

براساس مبرمیت موضوع که در بالا تذکر رفت، پوهنحی تربیت بدنی اهداف زیر را دنبال مینماید:

هدف عمومی

رشد و شگوفایی وضع تربیت بدنی و سپورت از طریق تربیۀ کادر های متخصص در این رشته به سطح لیسانس.

اهداف خصوصی

1.  تربیۀ کادر های ورزیده و متخصص ورزشی جوان آرا سته با دانش ومهارتهای ورزشی، در دیپارتمنتهای احتصاصی این پوهنحی؛

2. علاقه مند نمودن و آشنا ساختن  محصلان رشته های مختلف بامقدمات به شمول اصول، نظریات، مفاهیم و مهارتهای حرفه یی  تربیت بدنی و سپورت.