وضعیت فعلی

وضعیت فعلی

پوهنحی تربیت بدنی در حال حاضر در سطح کشور، یگانه پوهنحی مسلکی است که به سطح لیسانس مصروف تربیۀ کادر های ورزشی میباشد.

 این پوهنحی در دو راستا فعالیت مینماید:

1.تربیۀ کادر های متخصص تربیت بدنی، به سطح لیسانس در رشته های اختصاصی این پوهنحی؛

2. تدریس مضمون تربیت بدنی در دیپارتمنهای مختلفۀ پوهنحی های نه گانۀ پوهنتون تعلیم و تربیه.