در باره پوهنځی تربیت بدنی

در باره پوهنځی تربیت بدنی

تربیت بدنی،  در سال (1249) در زمان امیر شیرعلی خان، به حیث یک رشتۀ آموزشی، به فعالیت آغاز نمود.

در سال (1317) برای نخستین بار مکتب سپورت در چوکات وزارت معارف وقت، شاگردان را در دورۀ متوسطه (از صنف 7- 9) مورد آموزش قرار داده، به صفت معلم تربیت تقدیم جامعه میکرد.

در سال (1339) به لیسه سپورت ارتقا نمود. در سال (1352) به انسیتوت تربیت بدنی (دوره پنج ساله: صنف9-14)  ارتقا کرد.

از سال (1366)  به اینسو در چوکات پوهنتون تعلیم و تربیه  )انستیتوت پیدا گوژی وقت) مصروف تربیۀ کادر های مختصص در عرصۀ تربیت بدنی میباشد.

در پوهنحی تربیت بدنی در حال حاضر، (454)  تن محصل   که (117) تن شان اناث  و (337) تن شان ذکورمی باشد، مصروف آموزش  تربیت بدنی و ورزش اند .