هدف

هدف

هدف عمومی

ارایۀ خدمات آموزشی برای نابینایان، ناشنوایان و عقبمانده های ذهنی از طریق تربیۀ معلمان مسلکی در این بخشها.

هدف خصوصی

هدف از تاًسیس پوهنځی تعلیمات اختصاصی، تربیۀ معلمان متخصص، مسلکی ومتعهد برای تعلیم وتربیه افراد معلول درمراکز خاص ومکاتب به شکل فراگیرمیباشد.