وضعیت فعلی

وضعیت فعلی

درحال حاضر پوهنځی تعلیمات اختصاصی در دیپارتمنتهای سه گانۀ خویش مصروف تربیۀ معلمان مسلکی دربخش نابینایان، ناشنوایان و عقبمانده های ذهنی از صنف اول الی چهارم میباشد.