در باره پوهنځی تعلیمات اختصاصی

در باره پوهنځی تعلیمات اختصاصی

پوهنځی تعلیمات اختصاصی در     ( 1384 ( در چوکات پوهنتون تعلیم و تربیه تاًسیس گردید.

پوهنحی تعلیمات اختصاصی در حال حاضر دارای سه دیپارتمنت و (269) تن محصل اعم از ذکور و اناث میباشد.  

این پوهنځی در بدو تاْسیس ازطرف مؤسسه جایکای جاپان کمک می شد.