اهداف پوهنحی

اهداف پوهنحی

علوم برای شناخت زنده گی در جامعه و بهبود حیات نقش عمده دارد؛ ازینرو در  سطح لیسانس این پوهنحی مشغول تحقیق و تدریس میباشد.

هدف عمومی

آوردن نظم و ترقی و پیشرفت در زنده گی اجتماعی از طریق تربیۀ کادر های مجهز با دانش اجتماعی.

اهداف خصوصی

1. تربیۀ کادر های ورزیده و مجهز با دانش اجتماعی در عرصه های تاریخ، جغرافیه و جامعه شناسی  برای موسسات تحصیلات عالی، دارالمعلمینها و مکاتب مرکز و ولایات؛

2. آشنا ساختن محصلان رشته های مختلف پوهنحی های نه گانه پوهنتون تعلیم و تربیه با دیدگاهها  و تحلیلهای جدید از تاریخ معاصر افغانستان، از طریق تدریس این ممضمون.