وضعیت فعلی

وضعیت فعلی

پوهنحی علوم اجتماعی در حال حاضر در دو راستا فعالیت دارد:

1. تربیۀ کادر های جوان در دیپارتمنتهای تاریخ، جغرافیه و جامعه شناسی در بخشهای شبانه، روزانه و داخل خدمت به سطح لیسانس؛

2. تدریس مضمون تاریخ معاصر در تمام دیپارتمنت های پوهنحی های نه گانۀ پوهنتون تعلیم و تربیه.