تاریخچه پوهنحی

تاریخچه پوهنحی

پوهنحی علوم اجتماعی در سال (1362) در چوکات انستیتوت پیداگوژی وقت تأسیس شد.  در سال (1383)    دیپارتمنت جامعه شناسی نیز در جنب آن اضافه گردید.

پشنهاد ودیپارتمنت تاریخ معاصر افغانستان به شکل غیر فارغ ده در ریاست انسجام امور اکادمیک است و در آینده نزدیک این دیپارتمنت نیز در جنب پوهنحی علوم  اجتماعی ایجاد خواهد شد.