پلان آینده

پلان آینده

پوهنحی ادبیات، پلانهایی آیندۀ خویش را در قدمهای زیر دنبال مینماید

قدم اول ؛ به منظور ارتقای ظرفیت، در نظر است تا در بخشهای دری، پشتو و عربی پروګرامهای ماستری و در بخش انګلیسی پروګرام  دوکتورا تاسیس گردد؛ 

قدم دوم؛  به منظور تربیۀ معلمان مسلکی  در رشته های آلمانی وفرانسوی، در نظر است دیپارتمنتهای  المانی و فرانسوی نیز تشکیل گردد (کار مقدماتی تشکیل این دو دیپارتمنت  تا حدودی طی مراحل  ګردیده است).

قدم سوم؛ به منظور تربیۀ بهتر معلمان زبان و ادبیات در نظر است کتابخانه های پوهنحی و دیپارتمنتها، از نظر کتاب ، کپیوترو انترنت تجهیز گردد؛

قدم چهارم؛ به منظور تدریس و تحقیق بهتر زبان و ادبیات در نظر است لابراتوار زبان، ایجاد گردد.

قدم پنجم؛ بازنگری کریکولمهای دیپارتمنتها؛

قدم ششم؛ ایجاد توأمیت با پوهنحیهای ادبیات داخلی و خارجی؛

قدم هفتم؛ ایجاد فرصتهای مناسب تحقیقات علمی، برای اساتید دیپارتمنتها؛

در قدم هشتم: ایجاد پوهنحی زبانهای ملی و خارجی.