اهداف پوهنحی

اهداف پوهنحی

از آنجایی که تدریس یک زبان و ادبیات آن  منحیث یک رشتۀ تخصصی، برای تربیۀ آموزگار  در موسسات تربیۀ معلم یک امر ضروری است؛  بناءً پوهنحی ادبیات، اهداف زیر را زیر دنبال مینماید:

هدف عمومی

1.  فراهم سازی زمینه برای شگوفایی فرهنگ، زبان و ادبیات کشور و درک و فهم بهتر زبان وادبیات جهان از طریق تربیۀ استادان و معلمان مسلکی در رشته زبان و ادبیات.

2.  بناءً پوهنحی ادبیات دو هدف خصوصی زیر را در برنامه های کاری خویش، تعقیب مینماید:

اهداف اختصاصی

1. تربیۀ کادر های ورزیدۀ جوان ، آراسته با فهم علمی زبان و ادبیات، برای پوهنحی های تعلیم و تربیۀ مرکز و ولایات؛

2.  تربیه معلمان مسلکی برای مکاتب، لیسه ها، موسسات تربیه معلم معارف به سویه لیسانس در رشته های پشتو، دری،عربی، انګلیسی، روسی و ترکی.