حالت فعلی

حالت فعلی

دربخش لیسانس

درحال حاضر  پوهنحی ادبیات   مطابق پلانهای تهیه شدۀ قبلی، با داشتن (2238) تن محصل، و (72) تن استاد، در راستای تربیۀ کادرهای مسلکی و معلمان ورزیده از طریق ، تدریس مضامین مختلفۀ زبان و ادبیات هر رشته برای محصلان صنوف (1-4) دیپارتمنتهای پوهنحی ادبیات ( در بخش پریسرویس، داخل خدمت و شبانه) ، فعالیت مینماید.

در بخش ماستری

پوهنحی زبان و ادبیات در بخش پروگرام ماستری، مصروف تربیۀ کادر های جوان به سطح ماستردر رشتۀ انگلیسی میباشد.