تاریخچه پوهنځی

تاریخچه پوهنځی

پوهنځی ادبیات، زیر نام دیپارتمنت زبان و ادبیات ، نخست در سال (1343) در چوکات اکادمی تربیه معلم، به سطح فوق بکلوریا (چهارده پاس)  ایجاد گردید.  در سال (1361) زمانی که اکادمی تربیۀ معلم به انستیتوت ارتقا نمود و زیر نام انستیتوت پیداگوژی به فعالیت آغاز کرد، این دیپارتمنت، نیز به پوهنځی زبان و ادبیات ارتقا کرد و دیپارتمنتهای پشتو,دری,انګلیسی و روسی  را در تشکیل خود،ایجاد نمود.

 درسال (۱۳۷۴) دیپارتمنت عربی و در سال(۱۳۹۳)  دیپارتمنت ترکی در تشکیل این پوهنحی افزود ګردید.