پروگرام رهنمایی محصلان جدید الشمول -

پروگرام رهنمایی محصلان جدید الشمول

روز سه شنبه مورخ 31 اسد سال روان، طی سه محفل رهنمایی محصلان جدید الشمول در تالارادیتوریم پوهنتوتعلیم وتربیه شهید استاد ربانی از پوهنځی های تعلیمات اخیصاصی، تعلیمات اسلامی وتربیت بدنی با حضور داشت پوهنوال فضل الحق فضل معاون امور محصلان، رؤسای پوهنځی‌های مذکور، استادان ومحصلان دایر گردید.

محفل با تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید آغازگردید، پس از پخش سرود ملی پوهنوال فضل الحق فضل روی کمیته نظم ودسپلین و رعایت نمودن قوانین و مقررات، لایحه، طرزالعمل ها وسیستم کریدت صحبت نمودند ایشان از محصلان خواستند که دست به تعصبات قومی، لسانی نژادی وغیره نزنند. متعاقباً پوهندوی اسد الله فروغ رئیس پوهنځی تعلیمات اختصاصی، تاریخچه وساختارتشکیلاتی این پوهنځی را معرفی نمودند. وبرای سه تن ازاستادان هریک پوهاند محمد علم بیان، پوهندوی اسد الله فروغ  وفریبا امرخیل سپاس نامه های را که درنظر گرفته بودند اهدا شد وبرای یک تعداد محصلان صنوف سوم وچهارم که درامتحان نمرات بلند را اخذ نموده بودند، از طرف ریاست این پوهنځی برای شان تحسین نامه اهدا گردید؛ همچنان چهارتن از محصلان که در کمیته های نظم دسپلین وفرهنگی... این پوهنځی توظیف شده بودند، تقدیر بعمل آمد. بعد از آن در محفل پوهنځی تعلیمات اسلامی پوهنوال عبدالواحد جهید روی تاریخچه وساختارتشکیلاتی این پوهنځی صحبت نمودند سپس پوهنیار محمد ضمیرخالقیارآمر دیپارتمنت فقه وعقیده درمورد لایحه سیستم کریدت صحبت نمودند. بعداْ پوهنوال محمد رسول زلمی رئیس پوهنځی تربیت بدنی روی برنامه های ورزشی وارزش های تربیت بدنی، تاریخچه وساختار تشکیلاتی این پوهنځی وهمچنان اهداف ومرام پوهنځی مذکور صحبت نمودند.متعاقباً پوهنمل عایشه محسنی استاد و آمر محصلان درمورد کمیته نظم دسپلین، قوانین، مقررات، استفاده از امتیازات پوهنتون برای محصلان وسیستم کریدت صحبت نمودند.

در اخیر هر محفل محصلان توسط آمرین دیپارتمنت های شان به بعضی از ساحات پوهنتون برده می شد تا از نزدیک با پوهنتون معرفی گردند.

محفل بادعائیه خیر توسط پوهنیار خواجه محمد سلیم صدیقی به پایان یافت.