اجلاس شورای علمی پوهنتون -

اجلاس شورای علمی پوهنتون

شورای علمی ماهانۀ پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی به روال عادی به ساعت 11:015روزیکشنبه25 سرطان  سال روان در تالار جلسات پوهنتون دایر گردید.

در آغاز دوکتور ذبیح الله اسدی رئیس پوهنتون در مورد اجراآتی که طی یک ماه گذشته صورت گرفته‌بود،گزارش مختصرارائه نمود. هکذا به اعضای شورا ا طمینان داد که با اعمار ساختمان تعمیر جدید، مشکل کمبود اتاقهای درسی رفع خواهد شد.

درمورد نهایی شدن خرید  وسایل دیجیتلی آموزشی که قبلاً در مشوره با آمران دیپارتمنت تثبیت و مشخص ساخته شده بود،اطمینان داد که شرکت برنده، تمام وسایل متذکره را فراهم نموده که به زودی به پوهنتون تسلیم داده می‌شود.‌ سپس روی مواد اجندا منجمله دوسیه های تقرر و انفکاک بحث صورت گرفت وتصامیم مقتضی اتخاذ گردید.مجلس با دعائیه توسط پوهنوال عبدالواحد جهید پایان یافت.