امتحان شمولیت به کادر علمی -

امتحان شمولیت به کادر علمی

روزشنبه مورخ 17 سرطان سال جاری، به اساس نیاز دیپارتمنت فزیک پوهنتون تعلیم وتربیه شهید ربانی 14تن کاندیدان واجد شرایط ازطریق ریاست محترم انسجام اموراکادمیک به این پوهنتون غرض اخذ امتهان معرفی گردید. منجمله 11تن به امتحان اشتراک کردند؛ هم‌چنان بنابرنیازمندی بخش فزیک پوهنتون بامیان 34تن کاندیدان واجد شرایط که از جمله 25 تن درامتحان اشتراک ورزیدند،جهت اخذ به این پوهنتون،معرفی گردیدند. امتحان داوطلبان درفضای آرام به صورت شفاف ازساعت10:30 -1:00بعد ازظهر گرفته شد . نتیجه امتحان به زودی اعلام می‌گردد.