امضای تفاهمنامه میان بانک ملی افغان و پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی -

امضای تفاهمنامه میان بانک ملی افغان و پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی

تفاهمنامه همکاری میان پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی و بانک ملی افغان در رابطه به امتیاز پول بدل اعاشه محصلان روز چهار شنبه مورخ 24 جوزا سال 1396 توسط دوکتور ذبیح الله اسدی رئیس پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی و محترم احمد جاوید وفا رییس هیئت عامل بانک ملی افغان به امضا رسید.

 مطابق این تفاهمنامه محصلان پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی منبعد پول بدل اعاشه شانرا از طریق بانک ملی افغان بدست آورده میتوانند.