مجلس آمرین دیپارتمنت پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی -

مجلس آمرین دیپارتمنت پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی

روز چهارشنبه 24/جوزا سال روان، جلسه یی به اشتراک آمرین دیپارتمنت در دفتر معاونیت علمی دایر گردید که روی بهبود کیفیت تدریس در سطح دیپارتمنت ها بحث صورت گرفت.هکذا اهمیت و ارزش آموزش ا لکترونیک و تمرین درس های کوچک برجسته ساخته شده، در مورد تطبیق آن تاکید به عمل آمد. پوهنوال غلام دستگیرخاوین معاون امورعلمی پوهنتون، در مورد ارزیابی دیپارتمنت ها با در نظر داشت معیارهای اکادمیک و نورم هایی که از سوی کمیتۀ ارتقای کیفیت وضع شده است، معلومات دادند.

  برنامۀ ارزیابی پیپارتمنت ها در برگیرندۀ چهاربخش میباشد:

·        انکشاف مسلکی دیپارتمنت ها

·        بخش اداری دیپارتمنت ها

·        بخش علمی و تحقیقی

·        برنامه ارتقای کیفیت دیپارتمنت ها

در اخیر از چهارتن مدیران تدریسی که کارکرد شان قبلاً توسط هیآت بررسی مثبت ارزیابی شده بود، توسط پوهنوال غلام دستگیر خاورین مورد تحسین قرارگرفت، تحسین نامه های شان رسماً به آدرس اداره های مربوطه فرستاده می‌شود.