سمینار تجلیل از روز جهانی محیط زیست -

سمینار تجلیل از روز جهانی محیط زیست

روز سه شنبه مورخ 23جوزا سال جاری، سمینار تجلیل از روز جهانی محیط زیست از طرف محصلان دیپارتمنت حفاظت از محیط زیست با حضور داشت هیأت رهبری پوهنتون ، استادان ومحصلان درادیتوریم این پوهنتون دایر گردید.

محفل با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز گردید، بعد از پخش سرود ملی، پوهاند محمد نبی نبی زاده آمر دیپارتمنت حفاظت از محیط زیست تشریف آوری مهمانان را در محفل خیر مقدم گفته ودر اهمیت محیط زیست و مشکلات محیط زیستی در شهر های کشور اظهار نظر نمودند. سپس دوکتور ذبیح الله اسدی رییس پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی طی سخنان عالمانه شان درمورد محیط زیست وحفاظت آن، افزودند که انسان باید با طبیعت مسالمت آمیز رفتار کند، نه اینکه با طبیعت بستیزد.

متعاقباً پوهنوال عبدالواحد جهید رییس پوهنځی تعلیمات اسلامی طی سخنان شان اهمیت محیط زیست و توجه به محیط زیست را از دیدگاه دین مبین اسلام برجسته ساختند.بعداٌخیرالله شهریار یک تن ازمحصلان دیپارتمنت حفاظت و محیط زیست مقاله یی درباره حفاظت از محیط زیست تهیه کرده بود، ارایه کرد .دراخیر پوهنیار مسیح الله صافی عضو کادر علمی دیپارتمنت حفاظت از محیط زیست، طرحی را که برای مدیریت زباله ها در پوهنتون تهیه کرده بود، درحضور مجلس ارایه نمودند. محفل با دعائیه پوهنوال عبدالواحد جهید پایان یافت.