ختم ورکشاپ چهار روزۀ منع تبعیض ، آزار و اذیت جنسیتی -

ختم ورکشاپ چهار روزۀ منع تبعیض ، آزار و اذیت جنسیتی

ورکشاپ چهار روزۀ منع تبعیض ، آزار و اذیت جنسیتی که از سوی برنامه حمایت از پوهنتونها و انکشاف نیروی بشری در سالون جلسات پوهنتون تعلیم و تربیه دایرشده بود، به ساعت چهار بعداز ظهر پایان یافتږ در ورکشاپ مذکور علاوه بر برخی از اعضای رهبری ، استادان و چهارتن از محصلان نیز اشتراک نموده بودند.

ورکشاپ با سخنان پوهنیار ذبیح الله اسدی رئیس پوهنتون تعلیم و تربیه پایان یافت