اطلاعیه مرکزتحصیلات ما ستری پوهنتون تعلیم وتربیۀ شهید استاد ربا نی: -

اطلاعیه مرکزتحصیلات ما ستری پوهنتون تعلیم وتربیۀ شهید استاد ربا نی:

مرکز تحصیلات ماستری پوهنتون تعلیم وتربیۀ شهید استاد ربانی برای سال تعلیمی  1396 در بخش ماستری انگلیسی( M.Ed.TESOL) خویش %40 استادان رشتۀ انگلیسی پوهنتون های مرکز و ولايات را و همچنان% 60 علاقمندانیکه دیپلوم  لیسانس انگلیسی ازپوهنتون های دولتی  داشته باشند به حیث جدیدالشمول میپذیرد. داوطلبان میتوانند فورم هاي شموليت را سر ازتاریخ 10 دلو سال 1395 الی 5 حوت سال 1395 ازمركز تحصيلات ماستري پوهنتون تعليم و تربيه شهید استاد ربانی ویا  از سایت  (http://www.keu.edu.af) بدست آورند و بعد از تکمیل نمودن  الی تاریخ 10 حوت سال1395 مستقیماً به مرکز تحصیلات ماستری تسلیم نموده ویا به آدرس tesolkeu2017@gmail.com ارسال نماید. تاریخ امتحان بعداً تعیین میگردد براي معلومات بيشترمیتوانند به شماره های ذیل  0799202261 و 0700213006 تماس حاصل نموده حل مطلب نمایند.

  

با حترام

مرکز تحصیلات ماستری