اعلان کاریابی (بست کادری) -

اعلان کاریابی (بست کادری)

بست کادری پوهنحی علوم اجتماعی

 

پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی در سال 1396 برای بارسوم در رشته ذيل به سويه داکتر ٬ ماستر ویا لیسانس براي کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی : علوم اجتماعی  

 دیپارتمنت جغرافیه : یک بست 

متقاضيان ازتاريخ ۲۵ / سرطان / الی  ۱۵  / اسد /1396  درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از ویب سایت ‍پوهنتون، نمرات و کاپي تذکره تابعيت خویش را به ریاست ‍پوهنحی مربوطه  این ‍پوهنتون تسليم نمايند

بست کادری پوهنحی علوم تربیتی و مسکلی 

 

پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی در سال 1396 برای بار اول در رشته ذيل به سويه داکتر ٬ ماستر ویا لیسانس براي کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی : علوم تربیتی و مسلکی 

 دیپارتمنت تعلیم وتربیه عمومی  : یک بست 

متقاضيان ازتاريخ ۲۲ / سرطان / الی  ۱۱  / اسد /1396  درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از ویب سایت ‍پوهنتون، نمرات و کاپي تذکره تابعيت خویش را به ریاست ‍پوهنحی مربوطه  این ‍پوهنتون تسليم نمايند

بست کادری پوهنحی علوم طبیعی 

 

پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی در سال 1396 برای بار اول در رشته ذيل به سويه داکتر ٬ ماستر ویا لیسانس براي کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی : علوم طبیعی  

 دیپارتمنت فزیک : دو بست 

متقاضيان ازتاريخ ۲۵ / جوزا / الی  ۱۰  / سرطان /1396  درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از ویب سایت ‍پوهنتون، نمرات و کاپي تذکره تابعيت خویش را به ریاست ‍پوهنحی مربوطه  این ‍پوهنتون تسليم نمايند

بست کادری پوهنحی تربیت بدنی 

پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی در سال 1396 برای بار اول در رشته ذيل به سويه داکتر ٬ ماستر ویا لیسانس براي کادر علمي جديد ضرورت دارد.

 دیپارتمنت سپورت های انفرادی  : دو بست 

دیپارتمنت سپورت های رزمی : یک بست 

دیپارتمنت سپورت های اجتماعی : دو بست 

متقاضيان ازتاريخ  ۱۵ / جوزا / الی  ۱۵   / سرطان  /1396  درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از ویب سایت ‍پوهنتون، نمرات و کاپي تذکره تابعيت خویش را به ریاست ‍پوهنحی مربوطه  این ‍پوهنتون تسليم نمايند

بست کادری پوهنحی علوم طبیعی 

پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی در سال 1396 برای بار اول در رشته ذيل به سويه داکتر ٬ ماستر ویا لیسانس براي کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی : علوم طبیعی  

 دیپارتمنت کیمیا : سه بست 

متقاضيان ازتاريخ ۲۳ / ثور / الی  ۲۳  / جوزا /1396  درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از ویب سایت ‍پوهنتون، نمرات و کاپي تذکره تابعيت خویش را به ریاست ‍پوهنحی مربوطه  این ‍پوهنتون تسليم نمايند

 

بست کادری پوهنحی علوم طبیعی 

 

پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی در سال 1396 برای بار اول در رشته ذيل به سويه داکتر ٬ ماستر ویا لیسانس براي کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی : علوم طبیعی  

 دیپارتمنت ریاضی : چهار بست 

متقاضيان ازتاريخ ۱ / جوزا / الی  ۲۰  / جوزا /1396  درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از ویب سایت ‍پوهنتون، نمرات و کاپي تذکره تابعيت خویش را به ریاست ‍پوهنحی مربوطه  این ‍پوهنتون تسليم نمايند

بست کادری پوهنحی تعلیمات اختصاصی 

پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی در سال 1396 برای بار اول در رشته ذيل به سويه داکتر ٬ ماستر ویا لیسانس براي کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی : تعلیمات اختصاصی  

 دیپارتمنت روانشناسی تعلیم وتربیه ناشنوایان  : یک بست 

متقاضيان ازتاريخ ۲۳  / ثور / الی  ۲۳  / جوزا /1396  درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از ویب سایت ‍پوهنتون، نمرات و کاپي تذکره تابعيت خویش را به ریاست ‍پوهنحی مربوطه  این ‍پوهنتون تسليم نمايند

بست کادری پوهنحی علوم اجتماعی

پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی در سال 1396 برای بار اول در رشته ذيل به سويه داکتر ٬ ماستر ویا لیسانس براي کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی : علوم اجتماعی 

 دیپارتمنت جغرافیه  : یک بست 

متقاضيان ازتاريخ ۲۰  / ثور / الی  ۲۰  / جوزا /1396  درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از ویب سایت ‍پوهنتون، نمرات و کاپي تذکره تابعيت خویش را به ریاست ‍پوهنحی مربوطه  این ‍پوهنتون تسليم نمايند

 

 

بست کادری پوهنحی علوم اجتماعی

پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی در سال 1396 برای بار اول در رشته ذيل به سويه داکتر ٬ ماستر ویا لیسانس براي کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی : علوم اجتماعی 

 دیپارتمنت تاریخ   : یک بست 

 

متقاضيان ازتاريخ ۲۳  / ثور / الی  ۲۳  / جوزا /1396  درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از ویب سایت ‍پوهنتون، نمرات و کاپي تذکره تابعيت خویش را به ریاست ‍پوهنحی مربوطه  این ‍پوهنتون تسليم نمايند

بست کادری پوهنحی علوم تربیتی و مسلکی 

پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی در سال 1396 برای بار اول در رشته ذيل به سويه داکتر ویا ماستر ویا لیسانس براي کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی : علوم تربیتی و مسلکی 

 دیپارتمنت تعلیم و تربیه عمومی   : یک بست 

 

متقاضيان ازتاريخ ۲۵  / ثور / الی  ۱۵  / جوزا /1396  درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از ویب سایت ‍پوهنتون، نمرات و کاپي تذکره تابعيت خویش را به ریاست ‍پوهنحی مربوطه  این ‍پوهنتون تسليم نمايند

بست کادری پوهنحی زبان و ادبیات 

پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی در سال 1396 برای بار اول در رشته ذيل به سويه داکتر ٬ ماستر ویا لیسانس براي کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی : زبان وادبیات 

 دیپارتمنت پشتو  : دو بست 

متقاضيان ازتاريخ ۳۰  / ثور / الی  ۲۰  / جوزا /1396  درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از ویب سایت ‍پوهنتون، نمرات و کاپي تذکره تابعيت خویش را به ریاست ‍پوهنحی مربوطه  این ‍پوهنتون تسليم نمايند

بست کادری پوهنحی تعلیمات اختصاصی

پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی در سال 1396 برای بار اول در رشته ذيل به سويه داکتر ویا ماستر براي کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی : تعلیمات اختصاصی

 دیپارتمنت تعلیم و تربیه ناشنوایان  : یک بست 

متقاضيان ازتاريخ ۱  / ثور / الی  ۳۰  / ثور /1396  درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از ویب سایت ‍پوهنتون، نمرات و کاپي تذکره تابعيت خویش را به ریاست ‍پوهنحی مربوطه  این ‍پوهنتون تسليم نمايند

بست کادری پوهنحی علوم اجتماعی  

پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی در سال 1396 برای بار اول در رشته ذيل به سويه داکتر ویا ماستر براي کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی علوم اجتماعی

 دیپارتمنت تاریخ : یک بست 

متقاضيان ازتاريخ ۱  / ثور / الی  ۳۰  / ثور /1396  درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از ویب سایت ‍پوهنتون، نمرات و کاپي تذکره تابعيت خویش را به ریاست ‍پوهنحی مربوطه  این ‍پوهنتون تسليم نمايند.

بست کادری پوهنحی تعلیمات اسلامی 

پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی در سال 1396 برای بار اول در رشته ذيل به سويه ماستر وداکتر براي کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی تعلیمات اسلامی 

 دیپارتمنت فقه و عقیده: دو بست 

متقاضيان ازتاريخ 15 / حمل / الی  15 / ثور /1396  درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از ویب سایت ‍پوهنتون، نمرات و کاپي تذکره تابعيت خویش را به ریاست ‍پوهنحی مربوطه  این ‍پوهنتون تسليم نمايند.

بست کادری پوهنحی علوم طبیعی  

پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی در سال 1396 برای بار اول در رشته ذيل به سويه ماستر وداکتر براي کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی علوم طبیعی 

 دیپارتمنت ریاضی: چهار بست 

متقاضيان ازتاريخ 23 / حمل / الی  3 / ثور /1396  درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از ویب سایت ‍پوهنتون، نمرات و کاپي تذکره تابعيت خویش را به ریاست ‍پوهنحی مربوطه  این ‍پوهنتون تسليم نمايند.

بست کادری پوهنحی علوم طبیعی  

پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی در سال 1395 برای بار اول در رشته ذيل به سويه ماستر وداکتر براي کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی علوم طبیعی 

 دیپارتمنت ریاضی: پنج بست 

متقاضيان ازتاريخ  1  / دلو / الی ۲۰ / دلو /1395  درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از ویب سایت ‍پوهنتون، نمرات و کاپي تذکره تابعيت خویش را به ریاست ‍پوهنحی مربوطه  این ‍پوهنتون تسليم نمايند.

بست کادری پوهنحی علوم اجتماعی

پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی در سال 1395 برای بار اول در رشته ذيل به سويه ماستر وداکتر براي کادر علمي جديد ضرورت دارد

دیپارتمنت تاریخ : دوبست

متقاضيان ازتاريخ  7  / قوس / الی 7  / جدی  /1395  درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از ویب سایت ‍پوهنتون، نمرات و کاپي تذکره تابعيت خویش را به ریاست ‍پوهنحی مربوطه  این ‍پوهنتون تسليم نمايند.

بست کادری پوهنحی آموزش کمپیوتر و تکنالوژي معلوماتی

پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی در سال 1395 برای بار اول در رشته ذيل به سويه ماستر وداکتر براي کادر علمي جديد ضرورت دارد

  دیپارتمنت دیتامنجمنت  : سه بست

   دیپارتمنت شبکه  : یک بست

متقاضيان ازتاريخ  15  / قوس / الی 15  / جدی  /1395  درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از ویب سایت ‍پوهنتون، نمرات و کاپي تذکره تابعيت خویش را به ریاست ‍پوهنحی مربوطه  این ‍پوهنتون تسليم نمايند.

بست کادری پوهنحی علوم طبیعی  

پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی در سال 1395 برای بار اول در رشته ذيل به سويه ماستر وداکتر براي کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی علوم طبیعی 

 دیپارتمنت کیمیا : سه بست 

متقاضيان ازتاريخ  15  / عقرب / الی 15  / قوس  /1395  درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از ویب سایت ‍پوهنتون، نمرات و کاپي تذکره تابعيت خویش را به ریاست ‍پوهنحی مربوطه  این ‍پوهنتون تسليم نمايند.

بست کادری پوهنحی علوم طبیعی  

 

پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی در سال 1395 برای بار اول در رشته ذيل به سويه ماستر وداکتر براي کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی علوم طبیعی 

 دیپارتمنت ریاضی : پنج  بست 

متقاضيان ازتاريخ /27 / سنبله  / الی 27 / میزان /1395  درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از ویب سایت ‍پوهنتون، نمرات و کاپي تذکره تابعيت خویش را به ریاست ‍پوهنحی مربوطه  این ‍پوهنتون تسليم نمايند.

بست کادری پوهنحی علوم اجتماعی  

پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی در سال 1395 برای بار اول در رشته ذيل به سويه ماستر وداکتر براي کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی علوم اجتماعی

 دیپارتمنت جغرافیه : یک بست 

متقاضيان ازتاريخ /15 / سنبله  / الی 15 / میزان /1395  درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از ویب سایت ‍پوهنتون، نمرات و کاپي تذکره تابعيت خویش را به ریاست ‍پوهنحی مربوطه  این ‍پوهنتون تسليم نمايند.

بست کادری پوهنحی روانشناسی 

پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی در سال 1395 برای بار اول در رشته ذيل به سويه ماستر وداکتر براي کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی روانشناسی یک بست 

متقاضيان ازتاريخ /16/اسد/ الی14/ سنبله /1395/ درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از ویب سایت ‍پوهنتون، نمرات و کاپي تذکره تابعيت خویش را به ریاست ‍پوهنحی مربوطه  این ‍پوهنتون تسليم نمايند.

 

بست کادری پوهنحی علوم طبیعی

پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی در سال 1395 برای بار اول در رشته ذيل به سويه ماستر وداکتر براي کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی علوم طبیعی 

دیپارتمنت فزیک  دو بست

متقاضيان ازتاريخ /16/اسد/ الی14/ سنبله /1395/ درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از ویب سایت ‍پوهنتون، نمرات و کاپي تذکره تابعيت خویش را به ریاست ‍پوهنحی مربوطه  این ‍پوهنتون تسليم نمايند.

 

بست کادری پوهنحی آموزش کمپیوتر و تکنالوژی معلوماتی

پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی در سال 1395 برای بار اول در رشته ذيل به سويه ماستر وداکتر براي کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی آموزش کمپیوتروتکنالوژی معلوماتی

ديپارتمنت شبکه یک بست

متقاضيان ازتاريخ /5/اسد/ الی6/ سنبله /1395/ درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از ویب سایت ‍پوهنتون، نمرات و کاپي تذکره تابعيت خویش را به ریاست ‍پوهنحی مربوطه  این ‍پوهنتون تسليم نمايند.

نوت : برای دریافت فورم شمولیت در کادر علمی بالای گزینه دریافت کلیک نماید.