اعلان کاریابی -

اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان کاریابی ( بست اداری )
درجریان کار
Apr 24, 2016 -
اعلان کاریابی (بست کادری)
بست کادری پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی در سال 1396 برای بارسوم در رشته ذيل به سويه داکتر ٬ ماستر ویا لیسانس براي کادر علمي جديد ضرورت دارد. پوهنحی : علوم اجتماعی دیپارتمنت جغرافیه : یک بست...
Feb 03, 2013 Feb 13, 2013