اعلان کاریابی -

اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان کاریابی ( بست اداری )
درجریان کار
Apr 24, 2016 -
اعلان کاریابی (بست کادری)
بست کادری پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی در سال 1396 برای بار اول در رشته ذيل به سويه داکتر ویا ماستر براي کادر علمي جديد ضرورت دارد. پوهنحی علوم اجتماعی دیپارتمنت تاریخ : یک بست متقاضيان ازتاريخ...
Feb 03, 2013 Feb 13, 2013